а

b_280_0_16777215_00_images_stories_savet_2_1.jpg

На Седници Савета Заштитника грађана за особе са инвалидитетом и старије разговарало се о активностима Заштитника грађана у вези са институтом старатељства и решењима, односно притужбама грађана које се све чешће односе на поступак потпуног лишавања пословне способности. Речи је било и о доследној примени Правилника о техничким стандардима приступачности и потреби организовања стручних обука за надлежна одељења и службе у јединицама локалне самоуправе. Најзад, чланови Савета су изразили забринутост у вези са остваривањем процеса деинституционализације и усвајања Закона о правима особа с менталним сметњама.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић истакао је да се Заштитник грађана непосредним увидом у стање више од тридесет градова и општина уверио да не постоје довољно развијени системи подршке уз помоћ којих би особе са инвалидитетом оствариле пуну друштвену укљученост. На проблем недовољно развијених сервиса подршке у заједници и потреби да се о поменутим проблемима мора заузети активнији став – предузимањем конкретних радњи за унапређење положаја особа са инвалидитетом, које првенствено морају бити усмерене на јачање подршке у локалној заједници, Заштитник грађана је више пута обавештавао надлежна министарства и јавност.

b_280_0_16777215_00_images_stories_350px-uzice_pan.jpg

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са градоначелницима Ужица, Новог Пазара и Пријепоља о сарадњи и унапређењу рада локалних управа у вези са  унапређењем положаја грађана са инвалидитетом. Пример Градске управе Града Ужице која је развила девет система подршке особама са инвалидитетом, учинила доступним већину јавних простора и транспарентно у градском буџету наменила средства за унапређење њиховог положаја, указује на начин решавања бројних проблема са којима се суочавају суграђани са инвалидитетом. Међутим, пред локалним самоуправама су изазови и конкретни послови које би требало да организују, утврде мере и предузму активности како би омогућили ефикасније запошљавање радника са инвалидитетом, створили друштвено и физичко окружење које омогућава равноправност у раду и пуно укључивање у образовни систем, учинили јавне просторе приступачним свима и елиминисали предрасуде које су често основ грубе дискриминације.

У четвртак, 13. јуна, у организацији и под окриљем Завода за проучавање културног развитка промовисан је зборник радова “Геронтологија у Србији” који су приредили др Горан Шево и др Марија Тасић из Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање. Поред др Горана Шева, о зборнику су говорили проф. др Викторија Цуцић и др Милош Немањић председник Геронтолошког друштва Србије који су прегледно указали на демографске, социјалне и друге проблеме старости и старења.

b_280_0_16777215_00_images_stories_ostvarivanja_prava_ranjivih_grupa_u_sabcu.jpg

О заштити и остваривању права рањивих група, посебно Рома и особа са инвалидитетом, заменик заштитника грађана Горан Башић разговарао је са челницима Града Шапца и невладиним организацијама из Мачванског округа. Интеграција припадника рањивих група је обавеза локалних заједница које морају да стварају развијају услове како би се она реално остваривала. Доношење локалних  акционих планова за интеграцију Рома и инклузију особа са инвалидитетом, обезбеђивање физичке приступачности јавних простора, доследна примена прописа и мера афирмативне акције начин су за решавање проблема ових рањивих група.

b_280_0_16777215_00_images_stories_prava_starijih.jpg

Заштитник грађана је подржао иницијативу Удружења „Снага пријатељства“ – Аmity, за унапређење положаја старијих који се налазе на резиденцијалном смештају у приватним и државним установама социјалне заштите.

Права старијих у Републици Србији озбиљно су угрожена, а често их не препознају као „рањиву“ групу грађана. Сиромаштво, лоше здравствено стање, често неразумевање чланова најуже породице о потреби старања о својим најближим и дискриминација допринели су тешком положају старијих и угрожавању њихових основних права. Пре удружења грађана која заговарају и заступају права старијих, држава мора предузети мере како би спречила даље повреде права старијих суграђана и побољшала квалитет њиховог живота.

b_280_0_16777215_00_images_stories_DI.jpg

Заменик заштитника грађана др Горан Башић говорио је о проблемима деинституциоализације система збрињавања и ресоцијализаије лица смештених у психијатријске болнице и установе социјалне заштите  на међународној конференцији  коју је организовала Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом (MDRI-S) у партнерству са Повереником за заштиту равноправности и Канцеларијом УН за људска права (OHCHR), а поводом проблема у вези са поступком лишавања пословне способности и процесом деинституционализације у Србији.

b_280_0_16777215_00_images_stories_poverenica.jpgПовереница за заштиту равноправности др Невена Петрушић представила је у Народној скупштини први посебан извештај овог органа посвећен питању дискриминације особа са инвалидитетом у Србији. Учесници скупа сагласили су се да је положај особа са инвалидитетом у Србији изузетно тежак и да је присутан висок степен њихове дискриминације у областима запошљавања, образовања и здравствене заштите. Закључак је да изменама постојећег нормативно-правног оквира, надлежни државни органи морају обезбедити да се права ове осетљиве друштвене групе доследно поштују и да се њихов социјално-економски положај унапреди. Представљању извештаја присуствовали су представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Заштитника грађана, организација цивилног друштва и председник одбора Народне скупштине за људска и мањинска права и равноправност полова.

Предложеним изменама и допунама закона уводе се нови облици подршке родитељима и деци са сметњама у развоју, деци са инвалидитетом и тешко болесној деци којој је неопходна стална нега и брига.

Могућност рада са скраћеним радним временом уз накнаду зараде родитељима деце којој је потребна стална нега и помоћи и након навршених пет година; посебне заштитне мере за запослене родитеље у погледу прерасподеле радног времена и рада ноћу; као и посебна накнада незапосленим родитељима који због тога што пружају негу и помоћ детету нису у могућности да раде, помогли би и унапредили положај породица до успостављања целовитог система подршке у локалним заједницама.

Страна 8 од 15

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.