а

b_280_0_16777215_00_images_stories_photo0193.jpg

На међународној конференцији посвећеној праћењу права особа са инвалидитетом, коју је организовао Центар за оријентацију друштва, заменик Заштитника грађана др Горан Башић истакао је да, упркос успостављању нормативне основе за решавање проблема инвалидних лица, нису створени услови за њихово равноправно и несметано друштвено укључивање. Фактички напредак у вези са унапређењем положаја особа са инвалидитетом заостаје у односу на нормативни и због тога ресорна министарства, доносиоци одлука у локалним самоуправама, као и сви други актери у процесу инклузије особа са инвалидитетом, морају уложити максималан напор како би се доследном применом закона и других прописа створили услове за остваривање признатих права.

Заштитник грађана настоји да развије начин праћења остваривања права особа са инвалидитетом и у овом тренутку то чини поступајући по притужбама грађана, непосредним увидом у положај особа са инвалидитетом у локалним самоуправама, сарадњом са организацијама које заступају и заговарају њихова права и интересе.

У сарадњи са Канцеларијом Високе комесарице за људска права УН и уз подршку Амбасаде Краљевине Норвешке, Заштитник грађана је организовао састанак посвећен остваривању права особа са инвалидитетом у Борском, Браничевском и Зајечарском округу. Локалне самоуправе у овим окрузима, спорадично обезбеђују сервисе подршке особама са инвалидитетом, али нису усвојиле акционе планове и одлуке на основу којих систематично, у складу са законом, организују, спроводе и развијају мере социјалне заштите, пружања услуга и подршке особама са инвалидитетом.

b_280_0_16777215_00_images_stories_bor_19.07.2013.jpg

Састанку на којем су поред стручњака заштитника грађана и OHCHR говорили и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике одазвали су се запослени у центрима за социјални рад, Националној служби за запошљавање, домовима здравља, специјализованих установа социјалне заштите и представници општинских управа Бор, Мајданпек, Неготин и Књажевац. Представници осталих дванаест општина су пропустили прилику да разговарају са стручњацима из државних органа о обавезама у вези са остваривањем и заштитом права грађана са инвалидитетом.

borgrb.jpgb_280_0_16777215_00_images_stories_soko-banja-grb.png

О остваривању и заштити права особа са инвалидитетом заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са председником општине Бор господином Сашом Вукадиновићем и председником општине Сокобања господином Димитријем Лукићем. Обавезе локалних самоуправа су да се старају о остваривању и заштити људских права, а у вези са правима особа са инвалидитетом реч је о успостављању и развијању стабилног и одрживог система подршке и услуга, обезбеђивању да им јавне установе и простори буду приступачне, а услуге доступне и да обезбеде њихово делотворно укључивању у јавни живот. Општина Бор је организовала неколико система услуга особама са инвалидитетом, али није донела одлуке на основу којих се обезбеђује њихова одрживост и сигурност корисника. Заменик Заштитника грађана је председницима општина указао како на обавезе које су им прописане тако и на могућност сарадње у најбољем интересу грађана.

b_280_0_16777215_00_images_stories_savet_2_1.jpg

На Седници Савета Заштитника грађана за особе са инвалидитетом и старије разговарало се о активностима Заштитника грађана у вези са институтом старатељства и решењима, односно притужбама грађана које се све чешће односе на поступак потпуног лишавања пословне способности. Речи је било и о доследној примени Правилника о техничким стандардима приступачности и потреби организовања стручних обука за надлежна одељења и службе у јединицама локалне самоуправе. Најзад, чланови Савета су изразили забринутост у вези са остваривањем процеса деинституционализације и усвајања Закона о правима особа с менталним сметњама.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић истакао је да се Заштитник грађана непосредним увидом у стање више од тридесет градова и општина уверио да не постоје довољно развијени системи подршке уз помоћ којих би особе са инвалидитетом оствариле пуну друштвену укљученост. На проблем недовољно развијених сервиса подршке у заједници и потреби да се о поменутим проблемима мора заузети активнији став – предузимањем конкретних радњи за унапређење положаја особа са инвалидитетом, које првенствено морају бити усмерене на јачање подршке у локалној заједници, Заштитник грађана је више пута обавештавао надлежна министарства и јавност.

b_280_0_16777215_00_images_stories_350px-uzice_pan.jpg

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са градоначелницима Ужица, Новог Пазара и Пријепоља о сарадњи и унапређењу рада локалних управа у вези са  унапређењем положаја грађана са инвалидитетом. Пример Градске управе Града Ужице која је развила девет система подршке особама са инвалидитетом, учинила доступним већину јавних простора и транспарентно у градском буџету наменила средства за унапређење њиховог положаја, указује на начин решавања бројних проблема са којима се суочавају суграђани са инвалидитетом. Међутим, пред локалним самоуправама су изазови и конкретни послови које би требало да организују, утврде мере и предузму активности како би омогућили ефикасније запошљавање радника са инвалидитетом, створили друштвено и физичко окружење које омогућава равноправност у раду и пуно укључивање у образовни систем, учинили јавне просторе приступачним свима и елиминисали предрасуде које су често основ грубе дискриминације.

У четвртак, 13. јуна, у организацији и под окриљем Завода за проучавање културног развитка промовисан је зборник радова “Геронтологија у Србији” који су приредили др Горан Шево и др Марија Тасић из Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање. Поред др Горана Шева, о зборнику су говорили проф. др Викторија Цуцић и др Милош Немањић председник Геронтолошког друштва Србије који су прегледно указали на демографске, социјалне и друге проблеме старости и старења.

b_280_0_16777215_00_images_stories_ostvarivanja_prava_ranjivih_grupa_u_sabcu.jpg

О заштити и остваривању права рањивих група, посебно Рома и особа са инвалидитетом, заменик заштитника грађана Горан Башић разговарао је са челницима Града Шапца и невладиним организацијама из Мачванског округа. Интеграција припадника рањивих група је обавеза локалних заједница које морају да стварају развијају услове како би се она реално остваривала. Доношење локалних  акционих планова за интеграцију Рома и инклузију особа са инвалидитетом, обезбеђивање физичке приступачности јавних простора, доследна примена прописа и мера афирмативне акције начин су за решавање проблема ових рањивих група.

b_280_0_16777215_00_images_stories_prava_starijih.jpg

Заштитник грађана је подржао иницијативу Удружења „Снага пријатељства“ – Аmity, за унапређење положаја старијих који се налазе на резиденцијалном смештају у приватним и државним установама социјалне заштите.

Права старијих у Републици Србији озбиљно су угрожена, а често их не препознају као „рањиву“ групу грађана. Сиромаштво, лоше здравствено стање, често неразумевање чланова најуже породице о потреби старања о својим најближим и дискриминација допринели су тешком положају старијих и угрожавању њихових основних права. Пре удружења грађана која заговарају и заступају права старијих, држава мора предузети мере како би спречила даље повреде права старијих суграђана и побољшала квалитет њиховог живота.

Страна 10 од 17

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.