а

Представници Заштитника грађана учествовали су на Конференцији поводом завршетка циклуса обука представника социјалне заштите у интер-ресорним комисијама, коју је организовала Асоцијација за алтернативно породично старање о деци FAMILIA. На конференцији која је окупила представнике државних органа, Европске уније,  представнике међународних и организација цивилног друштва, истакнуто је да деца са тешкоћама, укључујући и оне са тешкоћама у емоционалном развоју и понашању, изискују додатну подршку у свакој фази развоја и укључивања у образовни систем и заједницу у целини. Први корак у том процесу јесте процена њихових потреба коју на стандардизован начин морају вршити центри за социјални рад, интер-ресорне комисије али и  други пружаоци услуга у социјалној заштити, а у циљу тачног дефинисања и спровођења подршке.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.