а

Демографско старење, још увек присутни стереотипи и предрасуде према старијима, слабијима и незаштићенима, изискују појачану пажњу и активности на унапређењу положаја старијих особа и поштовање њихових права у нашем друштву. Добро је ако смо свесни опасности којима су припадници те популације изложени и колико су они рањиви, зато сваког дана морамо показати разумевање, солидарност и посебну бригу према њима, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 1. октобра, Међународног дана старијих особа.

Пашалић је указао да се велики број старијих особа и даље суочава са сиромаштвом и дискриминацијом, а посебан проблем представља недостатак посебних услуга и сервиса подршке, нарочито услуге помоћи у кући, отежано остваривање права на помоћ и негу другог лица и права на материјалну подршку услед тешке материјалне и животне ситуације. Ти проблеми су нарочито изражени у руралним крајевима у којима су у посебно тешком положају старије жене које живе у самачким домаћинствима или су најчешће зависне од других чланова породице. Истовремено, насиље и занемаривање старијих особа, укључујући располагање имовином без њиховог пристанка, још увек се налази „испод радара“ органа власти зато што старије особе то не пријављују или се економско или психичко искоришћавање и злостављање од стране својих најближих се не препознаје као вид насиља.

Заштитник грађана сматра да је неопходно успоставити ефикаснији систем социјалне заштите усклађен са потребама старијих особа, обезбедити финансијски одрживе услуге и посебне сервисе подршке и предузети све расположиве мере и активности како би се старијим особама и у редовним и у ванредним околностима обезбедила адекватна здравствена и сва друга заштита.

Заштитник грађана планира да у наредном периоду у сарадњи са удружењем „Снага пријатељства – Amity“ предузима активности у циљу представљања надлежности и могућности обраћања Заштитнику грађана у сеоским срединама, са фокусом на оснаживању старијих жена у сеоским срединама да пријаве надлежним органима случајеве насиља у породици и друге видове кршења права са којима се суочавају.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.