а

Неопходно је да органи надлежни за вођење и ажурирање бирачких спискова и  органи надлежни за спровођење избора за председника Републике, избора за народне представнике у скупштинама на свим нивоима власти (републички, покрајински, локални), као и органи надлежни са спровођење референдума, обезбеде услове како би особе с инвалидитетом несметано и равноправно с другим грађанима остваривале изборно право и право на непосредно изјашњавање и одлучивање

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.