а

Заштитник грађана је утврдио да окружни затвор у В... није обезбедио смештајне и животне услове осуђеном лицу са инвалидитетом и у прерпоруци тражио да се исправе сви недостаци који угрожавају његова права.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.