а

Заштитник грађана је утврдио да је Центар за социјални рад у П..., уместо притужиљи доставио решење којим се одбија захтев за  признавање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, њеном супругу без уредно приложеног пуномоћја за пријем захтева.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.