а

Заштитник грађана је утврдио да је сецијални завод за децу и омладину "Др. Никола Шуменковић" приликом спровођења програма заштићеног становања пропустио да корисницима који су део програма обезбеди сву потребну подршку и омогући контакт са друштвеном заједницом на начин како је то предвиђено.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.