а

Заштитник грађана је утврдио пропусте Секретаријата за социјалну заштиту Градске управе и Градског центра за социјални рад, који су повредили право притужиоца да прима новчану накнаду за помоћ и негу другог лица без временског ограничења, иако је првостепени орган вештачења утврдио да телесно оштећење трајног карактера.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.