а

Заштитник грађана је утврдио да Министарство рада и социјалне политике, одлучујући по жалби на решење Центра за социјални рад Горњи Милановац, није предузело све потребне мере и процесне радње у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеница на основу којих се доноси одлука о праву на додатак за помоћ и негу другог лица.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.