а

Процес инклузије деце са сметњама у развоју у систем образовања, односно и остваривање  њиховог права детета са сметњама у развоју на једнако доступно и квалитетно образовање, оптерећени су бројним недостацима, слабостима,недореченостима и проблемима, пре свега, услед недостатка одговарајућих правила и стандарда у пружању додатне подршке у образовању.

Другу групу недостатака представља непрецизност постојећих прописа и њихова непотпуна примена, као  и постојање бројних предрасуда и стереотипа у односу на школовање деце са сметњама у развоју у систему општег образовања и њихов живот у заједници, истакнуто је у Мишљењу Заштитника грађана.

Заштитник грађана препоручио је Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Министарству здравља да у сарадњи са Министарством правде и државне управе уреде низ питања које се односе на остваривање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју у систему образовања, обезбеде обуку запослених и руководилаца у школама и предузму мере ради јачања улоге Републичке мреже за подршку инклузивном образовању.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.