а

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад и Центар за социјални рад града Новог Сада начинили су пропуст у раду, јер нису благовремено предузели мере из своје надлежности у циљу заштите старије грађанке, односно кориснице у стању социјалне потребе. Такође, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова начинио је пропуст у раду тиме што није извршио стручни надзор над радом ЦСР града Новог Сада у том случају, утврдио је Заштитник грађана.

Како се не би поновили утврђени пропусти у раду, Заштитник грађана је Заводу за хитну медицинску помоћ и Центру за социјални рад упутио препоруке, да осим што ће убудуће хитно и благовремено, без условљавања обезбедити хитну медицинску помоћ на месту медицинске хитности, односно обезбедити теренске посете, такође остварити адекватну и благовремену сарадњу са другим надлежним органима и установама. У препорукама се даље наводи да је потребно да Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова изврши стручни надзор над радом ЦСР града Новог Сада и да преиспита рад запослених који су учествовали у овом случају. Истовремено, потребно је да Покрајински секретаријат у сарадњи са Геронтолошким центром Нови Сад и другим надлежним органима и установама обезбеди одговарајуће видове алтернативног смештаја за кориснике у стању социјалне потребе, којима је неопходно ургентно збрињавање, у ситуацији када постоји забрана смештаја или нема слободних места у установама социјалне заштите за смештај корисника.

Наведене пропусте Заштитник грађана је утврдио поступајући по сопственој иницијативи у поступку контроле законитости и правилности рада наведених органа након што је из медија дошао до сазнања да старија грађанка лежи непокретна у нехигијенским условима у ходнику свог стана.

Министарство здравља – Сектор за инспекцијске послове – Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад је Заштитника грађана обавестило да је, поступајући у складу са препоруком Заштитника грађана, 23. фебруара 2021. године извршило ванредни теренски инспекцијски надзор у Заводу за хитну медицинску помоћ у Новом Саду. У инспекцијском надзору је утврђено да је по препорукама Заштитника грађана упућеним Заводу поступљено и да је директор установе донео Обавештење бр. 33/1 од 1. фебруара 2021. године којим је запосленима Тријажно дистрибутивног центра 194 и Екипе хитне медицинске помоћи на терену указано на обавезе поступања по препорукама за тријажу позива:
- Да су дужни да у обављању своје делатности у лечењу, заштити и збрињавању пацијената, адекватно и благовремено остваре сарадњу са свим институцијама система (социјална служба, полиција, тужилаштво…) када је то неопходно за коначно и благовремено збрињавање пацијената
- Да су дужни да хитност и степен хитности при пружању здравствене заштите искључиво утврђују у складу са Протоколом о пријему и тријажи позива, а на основу јасно исказаних и захтеваних анамнестичких података
- Да се посебно мора водити брига о заштити корисника у стању социјалне потребе

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је обавестио Заштитника грађана о предузимању мера у циљу поступања по препорукама:

- По пријему препорука, инспектори социјалне заштите Покрајинског секретаријата су од Центра за социјални рад града Новог Сада затражили извештај о предузетим радњама у предмету. Увидом у достављени извештај констатовано је да нема елемената за покретање поступка ванредног инспекцијског надзора из надлежности инспекције социјалне заштите

- Схватајући у потпуности оправданост препоруке Заштитника грађана и имајући у виду да пандемија заразне болести Covid-19 није завршена, и да постоји могућност понављања сличних ситуација и немогућности смештаја у установе социјалне заштите и/или обезбеђивања других неопходних услуга корисницима у стању социјалне потребе, Покрајински секретаријат ће иницирати састанак представника Геронтолошког центра Нови Сад са представницима надлежних служби Града Новог Сада, како би се пронашао одговор на ургентне ситуације и обезбедила одговарајућа заштита корисницима у стању социјалне потребе којима је потребно пружити услугу ургентног збрињавања у ситуацији када постоји забрана смештаја или нема слободних места у установама за смештај корисника.

Заштитник грађана је утврдио да Центар за социјални рад општине Темерин није сагледао стање и потребе кориснице услуге социјалног становања и да стамбена јединица у коју је смештена не пружа услове за несметано обављање основних животних функција, у складу са стандардима за пружање и остваривање услуга социјалне заштите.

 

Нечињењем, односно неизвршавањем пресуде Управног суда ни годину дана након законом прописаног рока за то, Министарство рада и социјалне политике је угрозило остваривање права грађана и грубо је занемарило начела добре управе. Заштитник грађана је Министарству упутио препоруку којом захтева да изврши пресуду Управног суда на законом прописан начин и да спроведе поступак утврђивања одговорности службених лица који су начинила поменуте пропусте.

Разматрајући прикупљене чињенице Заштитник грађана је утврдио да је Министарство, као другостепени орган, одлучило по жалби притужиоца (непризнавање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица), после готово две године од предаје жалбе, а да је претходно Центар за социјални рад, одлучио по захтеву после годину дана од подношења захтева. Практично, одлука о захтеву притужиоца је постала коначна после три године од подношења захтева, противно законом прописаним роковима, односно начелима добре управе

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.zastitnik.rs/images/stories/gbeograd.jpg
There was a problem loading image http://www.zastitnik.rs/images/stories/gbeograd.jpg

gbeograd.jpgУ препоруци упућеној Секретаријату за социјалну заштиту града Београда-Сектор за борачку и инвалидску заштиту- Заштитник грађана сматра да је потребно донети ново решење засновано на одлуци суда као и да поменути Секретаријат утврди одговорност поступајућег службеног лица односно службених лица за начињени пропуст.

Заштитник грађана је утврдио да је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике са великим закашњењем доносило другостепена решења по жалбама припадника рањивих група – деце, особа са инвалидитетом и припадника ромске националне мањине – и тиме их онемогућавало да благовремено и ефикасно остварују зајемчена права из области социјалне заштите.

Заштитник грађана је утврдио да је Основна школа "Антон Скала" начинила је пропуст у раду на штету права детета са тешкоћама у развоју на квалитетно образовање, који се огледа у неадекватном и непотпуном укључивању родитеља ученика у рад тимова за пружање додатне подршке ученицима и у планирање мера додатне подршке ученицима.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.