а

Примена начела „једнаких могућности“ не зависи само од „добрих“ прописа, већ и од друштвених услова у којима се спроводе конкретне мере и активности, нагласио је заменик заштитника грађана др Горан Башић у ауторском тексту „Особе с инвалидитетом“

Министарство здравља организује у петак 30. новембра јавну расправу о нацртима закона од којих се очекује да допринесу развоју заштите и остваривања права на здравствену заштиту, али и да ефикасно обезбеди поштовање људских права пацијената и да омогуће лечење раањивих група, попут особа с менталним тешкоћама, у складу с њиховим најбољим интересима у најмање рестриктивном окружењу. (линк: http://www.zdravlje.gov.rs)

 

Социјално укључивање особа са инвалидитетом се остварује, али не на начин који гарантује пуно остваривање људских права и одговарајућу заштиту њихових интереса у условима најмање рестриктивног окружења.

О остваривању права особа с менталним тешкоћама и применом стандарда Уједињених нација и Европске комисије у вези с њиховим друштвеним укључивањем заменик Заштитника грађана је разговарао с представницима Европске комисије, Канцеларије Високог комесара за људска права УН и представницима међународних невладиних организација Mental Health Initiative, European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Cаre.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.