а

 

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са бескућницима у београдском прихватилишту за одрасле и старије. Сиромаштво погађа све већи број људи, а најугроженије социјалне групе су деца, старији, инвалиди и Роми.

На згради и у просторијама Заштитника грађана у Делиградској улици број 16 у Београду постављени су тактилна табла на улазу са називом институције, тактилне вођице – газишта за обележавање улаза и тактилна стаза од улаза до писарнице и просторије за пријем, што олакшава особама са оштећеним видом приступ и боравак у просторијама Заштитника грађана.

Примена начела „једнаких могућности“ не зависи само од „добрих“ прописа, већ и од друштвених услова у којима се спроводе конкретне мере и активности, нагласио је заменик заштитника грађана др Горан Башић у ауторском тексту „Особе с инвалидитетом“

Министарство здравља организује у петак 30. новембра јавну расправу о нацртима закона од којих се очекује да допринесу развоју заштите и остваривања права на здравствену заштиту, али и да ефикасно обезбеди поштовање људских права пацијената и да омогуће лечење раањивих група, попут особа с менталним тешкоћама, у складу с њиховим најбољим интересима у најмање рестриктивном окружењу. (линк: http://www.zdravlje.gov.rs)

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.