а

 

Социјално укључивање особа са инвалидитетом се остварује, али не на начин који гарантује пуно остваривање људских права и одговарајућу заштиту њихових интереса у условима најмање рестриктивног окружења.

О остваривању права особа с менталним тешкоћама и применом стандарда Уједињених нација и Европске комисије у вези с њиховим друштвеним укључивањем заменик Заштитника грађана је разговарао с представницима Европске комисије, Канцеларије Високог комесара за људска права УН и представницима међународних невладиних организација Mental Health Initiative, European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Cаre.

Измештање особа с инвалидитетом из установа психијатријске и социјалне заштите је процес који треба спровести у најбољем интересу лица која се из њих измештају, уз пуно поштовање људских права и водећи рачуна о томе да се уз подршку локалне заједнице обезбеди њихова друштвена укљученост. Упркос почетним отпорима овом процесу, његово спровођење најављују ресорна министарства - Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Министарство здравља.

 

Јачање друштвене инклузија припадника рањивих група је процес који захтева подршку грађана и стварање окружења у којем различитост није предност, нити је мана за остваривање права.Друштво једнаких грађана, како пред законом, тако и у шансама, темељи се у културном и образовном систему који јавна управа мора одговарајуће да подржава и развија.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.