а

У поштовању права особа са инвалидитетом Србија бележи напредак, али недовољан да победи скривену и несвесну дискриминацију ових грађана која постоји на сваком кораку, истиче заштитник грађана Саша Јанковић поводом Међународног дана особа са инвалидитетом.

Донети су добри заштитни прописи као што је Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, али су права особа са инвалидитетом још увек више неостварена него остварена. У поступцима контроле Заштитник грађана свакодневно установљава пропусте најширег спектра - од елементарне архитектонске недоступности објеката, простора и јавних сервиса, до изостанка суптилних мера афирмативне акције у образовању и запошљавању. Посебно је тешка дискриминација одређених група у оквиру особа са инвалидитетом, као што су грађани са менталним тешкоћама.

Остваривање права особа са инвалидитетом не само да је лично право грађана које је у њиховом индивидуалном интересу, већ их чини друштвеним ресурсом, уместо теретом.

Из притужби упућених Заштитнику грађана у протеклих годину дана, којих је било око 350, произилази да се особе са инвалидитетом у Србији и даље најчешће суочавају са проблемима који се односе на остваривањe права на социјалну и здравствену заштиту, образовање, запошљавање и недовољно развијене системе подршке у локалним заједницама.

Вођењем поступака контроле, упућивањем препорука и мишљења органима јавне власти у чијем је раду утврђен пропуст и предлагањем закона Народној скупштини, те обиласком више од тридесет локалних самоуправа утврђени су пропусти и упућене препоруке ради њиховог превазилажења.

У сарадњи са канцеларијом Високе комесарице за људска права УН и уз подршку Норвешке амбасаде Заштитник грађана организује два стручна састанка са представницима државне управе и локалних самоуправа посвећена примени члана 19 Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом као предуслову за развијање система услуга и подршке у локалној заједници и трансформацији система бриге за лица која неоправдано дуго бораве или живе у установама социјалне заштите или психијатријским болницама. На састанку ће бити речи о томе на који начин се системи социјалне и здравстве заштите припремају за спровођење ових процеса, поштовању људских права особа са инвалидитетом и заштити њихових интереса, али и стандардима који се успостављају у државама Европске уније у вези са њиховом друштвеном инклузијом.

Преузимање: Програм

Измештање лица са менталним сметњама из психијатријских болница и установа социјалне заштите у којима неоправдано дуго бораве у примарну друштвену средину зависи од подршке коју добијају у заједници. Неразвијени системи подршке, недостатак културе људских права, предрасуде и дискриминација са којима се суочавају препреке су њиховом друштвеном укључивању. Инклузија особа са менталним сметњама могућа је само уколико постоји недвосмислено опредељење државе да овај процес омогући и спроведе.

b_280_0_16777215_00_images_stories_zivot_u_zajednici.jpg

 

Током студијске посете Чешкој посвећеној развијању начина праћења остваривања права особа са инвалидитетом и разговора са Омбудсманом Чешке др. Павелом Варворовским и његовим сарадницима и посетом више заједница (домаћинстава) у којима су измештени и интегрисани штићеници затворених установа социјалне заштите, представници Заштитника грађана су се уверили да је процес деинституционализације могуће спровести уз подршку локалне заједнице, успостављањe одрживих система услуга и посвећеност свих актера у овом процесу.

Процес деинституционализације је сложен и исхитрено затварање установа и отпуштање њихових штићеника, а да није обезбеђена одговарајућа подршка у заједници, може узроковати личне и друштвене проблеме, али исто тако, то што такви системи подршке не постоје не може бити изговор за одлагање деинституционализације. Услови у којима ови људи живе, бораве и лече се не доприносе унапређењу њиховог здравља и социјалног положаја. Промене таквог стања могуће су само уколико се унапреде могућности које пружа систем социјалне заштите у Србији, измени приступ рада стручњака у социјалној и здравственој заштити, напусти институт олаког лишавања пословне способности и обезбеди поштовање и заштита људских права.

b_280_0_16777215_00_images_stories_photo0193.jpg

На међународној конференцији посвећеној праћењу права особа са инвалидитетом, коју је организовао Центар за оријентацију друштва, заменик Заштитника грађана др Горан Башић истакао је да, упркос успостављању нормативне основе за решавање проблема инвалидних лица, нису створени услови за њихово равноправно и несметано друштвено укључивање. Фактички напредак у вези са унапређењем положаја особа са инвалидитетом заостаје у односу на нормативни и због тога ресорна министарства, доносиоци одлука у локалним самоуправама, као и сви други актери у процесу инклузије особа са инвалидитетом, морају уложити максималан напор како би се доследном применом закона и других прописа створили услове за остваривање признатих права.

Заштитник грађана настоји да развије начин праћења остваривања права особа са инвалидитетом и у овом тренутку то чини поступајући по притужбама грађана, непосредним увидом у положај особа са инвалидитетом у локалним самоуправама, сарадњом са организацијама које заступају и заговарају њихова права и интересе.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.