а

Заштитник грађана је, у поступку покренутом по притужби особе са инвалидитетом, утврдио да комисије за решавање стамбених потреба учесника НОР-а, војних инвалида и ратних војних инвалида у поступку израде прелиминарне листе за решавање стамбених потреба нису поступале у складу са законом и пресудама Управног суда којима је поништено више њихових одлука.

По притужби особе са инвалидитетом, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда, Заједничке комисије за решавање стамбених потреба учесника НОР-а, војних инвалида и чланова породица палих и умрлих бораца и ратних војних инвалида и Комисије за стамбена питања градоначелника града Београда.

Притужилац је у обраћању навео да је Заједничка комисија крајем октобра 2015. године усвојила предлог прелиминарне листе за решавање стамбених потреба према којој он има нула бодова за учешће у рату иако је приложио Уверење о оствареном ратном стажу добијено од надлежне војне јединице, те да је месец дана касније, незадовољан бодовањем, тој комисији доставио приговор и правноснажно решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање којим му је време проведено у ратним акцијама признато као посебан стаж у двоструком трајању.

Такође, притужилац је навео да је посебан стаж у двоструком трајању требало да буде верификован кроз бодове на ранг листи, али пошто му надлежне комисије нису ове бодове признале тренутно је девети на ранг листи, док би са признатим бодовима био трећи, а у конкретном случају се дели шест станова.
Заједничка комисија је одбила притужиочев приговор као неоснован, а он је, незадовољан наведеном одлуком, поднео тужбу Управном суду, који је тужбу уважио и поништио одлуку Заједничке комисије, а предмет вратио надлежном органу на поновно одлучивање. Ни Комисија за стамбена питања градоначелника града Београда није поступала по пресудама Управног суда.

Увидом у документацију коју су доставили контролисани органи, Заштитник грађана је утврдио да су надлежне комисије поступале незаконито, да нису уважиле правноснажно решење РФ ПИО о оствареном ратном стажу притужиоца, који му је признат као посебан стаж у двоструком трајању, да четири пута нису поступале у складу са пресудама Управног суда којима су поништене одлуке комисија о одбијању приговора притужиоца и да нису предузеле мере из своје надлежности како би се у законском року одлучило о захтеву за остваривање права особе са инвалидитетом.

У препорукама за отклањање пропуста, Заштитник грађана тражи од Комисије за стамбена питања градоначелника града Београда да поступи у складу са пресудама Управног суда, уз уважавање правноснажног решења РФ ПИО, и да предузме све мере како би исправиле учињене пропусте на штету особе са инвалидитетом.

Заштитник грађана тражи од контролисаних органа да га у року од 30 дана обавесте о поступању по препорукама, као и да због начињених пропуста у раду у писаној форми упуте притужиоцу извињење.

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад и Центар за социјални рад града Новог Сада начинили су пропуст у раду, јер нису благовремено предузели мере из своје надлежности у циљу заштите старије грађанке, односно кориснице у стању социјалне потребе. Такође, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова начинио је пропуст у раду тиме што није извршио стручни надзор над радом ЦСР града Новог Сада у том случају, утврдио је Заштитник грађана.

Како се не би поновили утврђени пропусти у раду, Заштитник грађана је Заводу за хитну медицинску помоћ и Центру за социјални рад упутио препоруке, да осим што ће убудуће хитно и благовремено, без условљавања обезбедити хитну медицинску помоћ на месту медицинске хитности, односно обезбедити теренске посете, такође остварити адекватну и благовремену сарадњу са другим надлежним органима и установама. У препорукама се даље наводи да је потребно да Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова изврши стручни надзор над радом ЦСР града Новог Сада и да преиспита рад запослених који су учествовали у овом случају. Истовремено, потребно је да Покрајински секретаријат у сарадњи са Геронтолошким центром Нови Сад и другим надлежним органима и установама обезбеди одговарајуће видове алтернативног смештаја за кориснике у стању социјалне потребе, којима је неопходно ургентно збрињавање, у ситуацији када постоји забрана смештаја или нема слободних места у установама социјалне заштите за смештај корисника.

Наведене пропусте Заштитник грађана је утврдио поступајући по сопственој иницијативи у поступку контроле законитости и правилности рада наведених органа након што је из медија дошао до сазнања да старија грађанка лежи непокретна у нехигијенским условима у ходнику свог стана.

Министарство здравља – Сектор за инспекцијске послове – Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад је Заштитника грађана обавестило да је, поступајући у складу са препоруком Заштитника грађана, 23. фебруара 2021. године извршило ванредни теренски инспекцијски надзор у Заводу за хитну медицинску помоћ у Новом Саду. У инспекцијском надзору је утврђено да је по препорукама Заштитника грађана упућеним Заводу поступљено и да је директор установе донео Обавештење бр. 33/1 од 1. фебруара 2021. године којим је запосленима Тријажно дистрибутивног центра 194 и Екипе хитне медицинске помоћи на терену указано на обавезе поступања по препорукама за тријажу позива:
- Да су дужни да у обављању своје делатности у лечењу, заштити и збрињавању пацијената, адекватно и благовремено остваре сарадњу са свим институцијама система (социјална служба, полиција, тужилаштво…) када је то неопходно за коначно и благовремено збрињавање пацијената
- Да су дужни да хитност и степен хитности при пружању здравствене заштите искључиво утврђују у складу са Протоколом о пријему и тријажи позива, а на основу јасно исказаних и захтеваних анамнестичких података
- Да се посебно мора водити брига о заштити корисника у стању социјалне потребе

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је обавестио Заштитника грађана о предузимању мера у циљу поступања по препорукама:

- По пријему препорука, инспектори социјалне заштите Покрајинског секретаријата су од Центра за социјални рад града Новог Сада затражили извештај о предузетим радњама у предмету. Увидом у достављени извештај констатовано је да нема елемената за покретање поступка ванредног инспекцијског надзора из надлежности инспекције социјалне заштите

- Схватајући у потпуности оправданост препоруке Заштитника грађана и имајући у виду да пандемија заразне болести Covid-19 није завршена, и да постоји могућност понављања сличних ситуација и немогућности смештаја у установе социјалне заштите и/или обезбеђивања других неопходних услуга корисницима у стању социјалне потребе, Покрајински секретаријат ће иницирати састанак представника Геронтолошког центра Нови Сад са представницима надлежних служби Града Новог Сада, како би се пронашао одговор на ургентне ситуације и обезбедила одговарајућа заштита корисницима у стању социјалне потребе којима је потребно пружити услугу ургентног збрињавања у ситуацији када постоји забрана смештаја или нема слободних места у установама за смештај корисника.

Заштитник грађана је утврдио да Центар за социјални рад општине Темерин није сагледао стање и потребе кориснице услуге социјалног становања и да стамбена јединица у коју је смештена не пружа услове за несметано обављање основних животних функција, у складу са стандардима за пружање и остваривање услуга социјалне заштите.

 

Заштитник грађана је утврдио да је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике са великим закашњењем доносило другостепена решења по жалбама припадника рањивих група – деце, особа са инвалидитетом и припадника ромске националне мањине – и тиме их онемогућавало да благовремено и ефикасно остварују зајемчена права из области социјалне заштите.

Градска интерресорна комисија није проценила ресурсе за пружање подршке детету са тешкоћама у развоју унутар породице, школе и локалне заједнице, тако да је предложила алтернативне, међусобно потпуно различите услуге, које задовољавају потпуно различите потребе детета и које једна другој не могу бити замена, утврдио је Заштитник грађана.

Страна 1 од 5

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.