а

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/slika.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/slika.bmp image/bmp

slika.bmpМинистарство за рад и социјалну политику пропустило је да припреми за усвајање три акциона плана, за  период од 2007. до 2013. године, чиме је отежано и успорено остваривање права особа са инвалидитетом и унапређењe њиховог положаја.

Нечињењем, односно неизвршавањем пресуде Управног суда ни годину дана након законом прописаног рока за то, Министарство рада и социјалне политике је угрозило остваривање права грађана и грубо је занемарило начела добре управе. Заштитник грађана је Министарству упутио препоруку којом захтева да изврши пресуду Управног суда на законом прописан начин и да спроведе поступак утврђивања одговорности службених лица који су начинила поменуте пропусте.

Заштитник грађана је утврдио низ пропуста органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Заштитник грађана је утврдио пропусте Секретаријата за социјалну заштиту Градске управе и Градског центра за социјални рад, који су повредили право притужиоца да прима новчану накнаду за помоћ и негу другог лица без временског ограничења, иако је првостепени орган вештачења утврдио да телесно оштећење трајног карактера.

Заштитник грађана утврђује да је РФ ПИО Филијала Б... пропустила да налаз, оцену и мишљење лекара вештака достави органу надлежном за одлучивање - Центру за социјални рад у Н..., већ је само доставила притужиљи писано обавештење да не испуњава услове за признавање права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица.

Заштитник грађана је утврдио да је Центар за социјални рад у П..., уместо притужиљи доставио решење којим се одбија захтев за  признавање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, њеном супругу без уредно приложеног пуномоћја за пријем захтева.

Страна 3 од 4

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.