а

Заштитник грађана је утврдио да окружни затвор у В... није обезбедио смештајне и животне услове осуђеном лицу са инвалидитетом и у прерпоруци тражио да се исправе сви недостаци који угрожавају његова права.

Заштитник грађана је утврдио да је сецијални завод за децу и омладину "Др. Никола Шуменковић" приликом спровођења програма заштићеног становања пропустио да корисницима који су део програма обезбеди сву потребну подршку и омогући контакт са друштвеном заједницом на начин како је то предвиђено.

Министарство просвете унапредило би и употпунило остваривање права ученика/деце на образовање и спровођење принципа инклузивног образовања када би изменило подзаконску регулативу.

Заштитник грађана утврђује да је Министарство рада и социјалне политике - Сектор за заштиту права особа са инвалидитетом начинило пропуст у поступку расписивања јавног конкурса за финансирање пројеката социјално - хуманитарних организација са циљем унапређења положаја особа са инвалидитетом.

Министарство рада и социјалне политике је начинило пропуст јер је неажурно поступало у решавању захтева за издавање потврда у сврху остваривања права на ослобађање од царинских дажбина приликом увоза путничких аутомобила особи са инвалидитетом.

ЈатЗаштитник грађана констатује да се у раду Јавног предузећа за ваздушни саобраћај "Јат Ервејз" десио пропуст који је за последицу имао дискриминацију особа са инвалидитетом.

Страна 4 од 4

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.