а

Заштитник грађана је утврдио пропусте Секретаријата за социјалну заштиту Градске управе и Градског центра за социјални рад, који су повредили право притужиоца да прима новчану накнаду за помоћ и негу другог лица без временског ограничења, иако је првостепени орган вештачења утврдио да телесно оштећење трајног карактера.

Заштитник грађана утврђује да је РФ ПИО Филијала Б... пропустила да налаз, оцену и мишљење лекара вештака достави органу надлежном за одлучивање - Центру за социјални рад у Н..., већ је само доставила притужиљи писано обавештење да не испуњава услове за признавање права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица.

Заштитник грађана је утврдио да је Центар за социјални рад у П..., уместо притужиљи доставио решење којим се одбија захтев за  признавање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, њеном супругу без уредно приложеног пуномоћја за пријем захтева.

Заштитник грађана је утврдио да окружни затвор у В... није обезбедио смештајне и животне услове осуђеном лицу са инвалидитетом и у прерпоруци тражио да се исправе сви недостаци који угрожавају његова права.

Заштитник грађана је утврдио да је сецијални завод за децу и омладину "Др. Никола Шуменковић" приликом спровођења програма заштићеног становања пропустио да корисницима који су део програма обезбеди сву потребну подршку и омогући контакт са друштвеном заједницом на начин како је то предвиђено.

Министарство просвете унапредило би и употпунило остваривање права ученика/деце на образовање и спровођење принципа инклузивног образовања када би изменило подзаконску регулативу.

Страна 4 од 5

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.