а

Процес инклузије деце са сметњама у развоју у систем образовања, односно и остваривање  њиховог права детета са сметњама у развоју на једнако доступно и квалитетно образовање, оптерећени су бројним недостацима, слабостима,недореченостима и проблемима, пре свега, услед недостатка одговарајућих правила и стандарда у пружању додатне подршке у образовању.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.ombudsman.rs/images/stories/penzijski%20fond.jpg
There was a problem loading image http://www.ombudsman.rs/images/stories/penzijski%20fond.jpg

penzijski fond.jpgКршењем позитивних прописа Филијала Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Новом Пазару допринела је да буде изгубљена оригинална документација грађана, неопходна за одлучивање по њиховим захтевима за признавање права на инвалидску пензију, и није предузела мере за реконструисање изгубљених предмета, утврдио је Заштитник грађана

Разматрајући прикупљене чињенице Заштитник грађана је утврдио да је Министарство, као другостепени орган, одлучило по жалби притужиоца (непризнавање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица), после готово две године од предаје жалбе, а да је претходно Центар за социјални рад, одлучио по захтеву после годину дана од подношења захтева. Практично, одлука о захтеву притужиоца је постала коначна после три године од подношења захтева, противно законом прописаним роковима, односно начелима добре управе

Заштитник грађана је утврдио да Министарство рада и социјалне политике, одлучујући по жалби на решење Центра за социјални рад Горњи Милановац, није предузело све потребне мере и процесне радње у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеница на основу којих се доноси одлука о праву на додатак за помоћ и негу другог лица.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.zastitnik.rs/images/stories/gbeograd.jpg
There was a problem loading image http://www.zastitnik.rs/images/stories/gbeograd.jpg

gbeograd.jpgУ препоруци упућеној Секретаријату за социјалну заштиту града Београда-Сектор за борачку и инвалидску заштиту- Заштитник грађана сматра да је потребно донети ново решење засновано на одлуци суда као и да поменути Секретаријат утврди одговорност поступајућег службеног лица односно службених лица за начињени пропуст.

Заштитник грађана утврђује да је у Казнено - поправном заводу начињен пропуст у раду према особи са инвалидитетом због квара његових инвалидских колица.

Страна 2 од 4

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.