а

Поводом притужби већег броја наших грађана који сматрају да до повреде права грађана долази због недостатака у важећим правним прописима, Заштитник грађана поднео је Народној скупштини Републике Србије Иницијативу за допуну Закона о правима борца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица. Заштитник грађана подсетио је да је остваривање Уставом Републике Србије гарантованих права услов за спровођење уставног начела владавине права и социјалне правде. Због тога је држава дужна да предузме све правне и фактичке мере да свим грађанима у Републици Србији омогући да та права делотворно и остварују.

Заштитник грађана још једном истиче да је оправдано и потребно да Народна скупштина предузме мере како би се у пракси онемогућило да ратни војни инвалиди који су остварили право на пензију, а нису навршили 65 година живота, без своје кривице, буду лишени права која им Устав гарантује. Заштитник грађана навео је да би се допуном прописа обезбедила једнакост у остваривању права свих ратних војних инвалида, што би уједно допринело и њиховој већој економској сигурности и побољшању егзистенције.

Заштитник грађана изражава потпуну сагласност за оснивање и изградњу националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом у Републици Србији при Заштитнику грађана, у складу са чланом 33. Конвенције, који је предвиђен Нацртом акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године. Заштитник грађана прихвата да буде орган који спроводи ту активност, сматрајући да ће дугогодишње искуство у области заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и других осетљивих група, позитивно утицати на успешно спровођење поменуте активности, стоји између осталог у Мишљењу на Нацрт акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године упућеним Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Поступајући по притужбама грађанки, Заштитник грађана је у Мишљењу упућеном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања указао да је неопходно члан 12. став 7. Закона о финансијској подршци породици са децом ускладити са чланом 96. Закона о раду, како би се родитељима деце са сметњама у развоју, деце са инвалидитетом и тешко болесне деце, за коју је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица, омогућило да остваре право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета, пошто је реч о правима која се међусобно не искључују

Жене избеглице и мигранткиње, деца у покрету, избеглице и мигранти са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и ЛГБТИ избеглице и мигранти налазе се у изузетно осетљивом положају и чешће су жртве различитих облика насиља. Заштитник грађана је након посете Центру за азил Крњача и сазнања о случајевима насиља у овом Центру, по сопственој иницијативи покренуо поступак према Градског центру за социјални рад Београд, о чему је обавештено и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и према Комесаријату за избеглице и миграције (КИРС) – Центру за азил Крњача и Министарству унутрашњих послова, затраживши информације појединачно о сваком од случајева насиља над женама и децом која бораве у Центру за азил Крњача.

На основу изјашњења контролисаних органа и документације коју су органи доставили Заштитнику грађана, овај орган утврдио је да не постоји потпуна размена информација и координација у случајевима насиља између различитих органа власти, те се размена информација често своди на упућивање информације о сумњи на насиље, без пријема повратних информација о томе шта је предузето. Даље, представници КИРС-а и центара за азил не учествују на конференцијама случајева који се односе на насиље над женама и насиље, злостављање и занемаривање деце и на састанцима група за координацију и сарадњу, нити на акредитованим обукама. Такође је утврдио да не постоји адекватан број преводилаца женског пола за урду и пашту језик. Како би се уочени недостаци отклонили, Заштитник грађана је упутио Мишљење Комесаријату за избеглице и миграције, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству унутрашњих послова и Министарству финансија.

Настојећи да скрене пажњу на значај пуне заштите људских права особа с менталним сметњама и неопходност социјалног укључивања ових грађана Заштитник грађана је упутио мишљење Министарству здравља.

Приступачност јавним објектима, установама, јавним површинама, пуно споразумевање са непосредним окружењем и правовремено добијање информација услови су друштвене укључености особа с инвалидитетом. У локалним самоуправама већина јавних објеката и површина, а тиме и услуга, није доступна особама с различитим видовима инвалидитета.

Страна 1 од 2

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.