а

Жене избеглице и мигранткиње, деца у покрету, избеглице и мигранти са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и ЛГБТИ избеглице и мигранти налазе се у изузетно осетљивом положају и чешће су жртве различитих облика насиља. Заштитник грађана је након посете Центру за азил Крњача и сазнања о случајевима насиља у овом Центру, по сопственој иницијативи покренуо поступак према Градског центру за социјални рад Београд, о чему је обавештено и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и према Комесаријату за избеглице и миграције (КИРС) – Центру за азил Крњача и Министарству унутрашњих послова, затраживши информације појединачно о сваком од случајева насиља над женама и децом која бораве у Центру за азил Крњача.

На основу изјашњења контролисаних органа и документације коју су органи доставили Заштитнику грађана, овај орган утврдио је да не постоји потпуна размена информација и координација у случајевима насиља између различитих органа власти, те се размена информација често своди на упућивање информације о сумњи на насиље, без пријема повратних информација о томе шта је предузето. Даље, представници КИРС-а и центара за азил не учествују на конференцијама случајева који се односе на насиље над женама и насиље, злостављање и занемаривање деце и на састанцима група за координацију и сарадњу, нити на акредитованим обукама. Такође је утврдио да не постоји адекватан број преводилаца женског пола за урду и пашту језик. Како би се уочени недостаци отклонили, Заштитник грађана је упутио Мишљење Комесаријату за избеглице и миграције, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству унутрашњих послова и Министарству финансија.

Настојећи да скрене пажњу на значај пуне заштите људских права особа с менталним сметњама и неопходност социјалног укључивања ових грађана Заштитник грађана је упутио мишљење Министарству здравља.

Приступачност јавним објектима, установама, јавним површинама, пуно споразумевање са непосредним окружењем и правовремено добијање информација услови су друштвене укључености особа с инвалидитетом. У локалним самоуправама већина јавних објеката и површина, а тиме и услуга, није доступна особама с различитим видовима инвалидитета.

У Мишљењу Заштитника грађана, које је упућено једном београдском Дому здравља, наводи се да је послодавац дужан да запосленом инвалиду рада обезбеди обављање послова према преосталој радној способности, имајући у виду његово здравствено стање, које због унапређења рада установе ни на који начин не сме бити угрожено

Неопходно је да органи надлежни за вођење и ажурирање бирачких спискова и  органи надлежни за спровођење избора за председника Републике, избора за народне представнике у скупштинама на свим нивоима власти (републички, покрајински, локални), као и органи надлежни са спровођење референдума, обезбеде услове како би особе с инвалидитетом несметано и равноправно с другим грађанима остваривале изборно право и право на непосредно изјашњавање и одлучивање

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.