а

У Мишљењу Заштитника грађана, које је упућено једном београдском Дому здравља, наводи се да је послодавац дужан да запосленом инвалиду рада обезбеди обављање послова према преосталој радној способности, имајући у виду његово здравствено стање, које због унапређења рада установе ни на који начин не сме бити угрожено

Неопходно је да органи надлежни за вођење и ажурирање бирачких спискова и  органи надлежни за спровођење избора за председника Републике, избора за народне представнике у скупштинама на свим нивоима власти (републички, покрајински, локални), као и органи надлежни са спровођење референдума, обезбеде услове како би особе с инвалидитетом несметано и равноправно с другим грађанима остваривале изборно право и право на непосредно изјашњавање и одлучивање

Страна 2 од 2

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.